Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Souhlas se zasíláním reklamních materiálů

 1. Tímto jako Dotčená osoba uděluji souhlas, aby mi společnost VENHEL s.r.o., se sídlem Zámecká 30, 811 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO 45 546 649, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 107823 / B, kontaktní údaje: venhel@venhel.cz, +421 910 615 600 (dále jen "Provozovatel") zasílala marketingové materiály a informační letáky o činnosti Provozovatele, a to na e-mailovou adresu, kterou jsem poskytl.
 1. Dotčená osoba vložením a odesláním e-mailové adresy na webové stránce Provozovatele www.venhel.cz uděluje Provozovateli souhlas se zpracováváním svých osobních údajů:
 1. v rozsahu e-mailové adresy,
 2. pro účely zasílání všeobecných reklamních (marketingových) oznámení o produktech a službách Provozovatele a informační letáky o činnosti Provozovatele.
 1. Dotčená osoba má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, které se jí týkají. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

Poučení:

 1. Provozovatel je vůči Dotčené osobě v právním postavení provozovatele podle Nařízení GDPR a Zákona, tj. osoba, která sama nebo společně s jinými vymezí účel a prostředky zpracovávání OÚ a zpracovává OÚ vlastním jménem.
 1. Oprávněné zájmy Provozovatele nebo třetí strany, pokud se OÚ zpracovávají podle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nařízení GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) Zákona (čl. 13 ods. 1 písm. b) Nařízení GDPR a § 19 ods. 1 písm. d) Zákona):
  Nezpracovává na tomto základě.
 1. Identifikace příjemců nebo kategorii příjemců, pokud existuje (čl. 13 ods. 1 písm. e) Nařízení GDPR a § 19 ods. 1 písm. e) Zákona):
 1. externí poskytovatel úložiště,
 2. externí spolupracovník,
 3. externí poskytovatel marketingových služeb.

 

 1. Informace o tom, zda Provozovatel zamýšlí přenést osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci, identifikaci třetí země nebo mezinárodní organizace (čl. 13 ods. 1 písm. f) Nařízení GDPR a § 19 ods. 1 písm. f) Zákona):
  Provozovatel nezamýšlí takový přenos.
 1. Vymezení, zda jde o zákonný / smluvní požadavek / požadavek potřebný na uzavření smlouvy / povinnost Dotčené osoby poskytnout osobní údaje / možné následky neposkytnutí osobních údajů (čl. 13 ods. 2 písm. e) Nařízení GDPR a § 19 ods. 2 písm. e) Zákona):
  Dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Možné následky neposkytnutí: neposkytnutí osobních údajů způsobí, že Dotčené osobě nebudou zasílány určené materiály a informace.
 1. Doba zpracovávání osobních údajů (čl. 13 ods. 2 písm. a) Nařízení GDPR a § 19 ods. 2 písm. a) Zákona):
  Po dobu 3 (tří) let nebo do odvolání souhlasu.
 1. Právo Dotčené osoby požadovat od Provozovatele přístup k týkajících se Dotčené osoby,
  o právu na opravu
  , o právu na vymazání  nebo o právu na omezení zpracovávání ,
  o právu namítat zpracovávání
  , jakož i o právu na přenosnost (čl. 13 ods. 2 písm. b) Nařízení GDPR a § 19 ods. 2 písm. b) Zákona):
  Dotčená osoba má vůči Provozovateli nasledující práva ve vztahu k OÚ:

Provozovatel poskytne kopii OÚ, které se zpracovávají. Za jakékoli další kopie, o které Dotčená osoba požádá, může Provozovatel účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům. Pokud Dotčená osoba podala žádost elektronickými prostředky, informace budou poskytnuty v běžně používané elektronické podobě, pokud Dotčená osoba nepožádala o jiný způsob.

Informace musí být poskytnuté okamžitě, nejpozději ve lhůtě 1 měsíce. Provozovatel má právo prodloužit dobu zpracování žádosti o další 2 měsíce, pokud je požadavek složitý nebo častý. Musí však Dotčené osobě do 1 měsíce oznámit důvod prodloužení doby zpracování.

V případě žádosti neodůvodněné nebo příliš časté má Provozovatel právo účtovat poplatek přiměřený nákladům nebo odmítnout žádost. Musí vysvětlit důvod odmítnutí a právo Dotčené osoby obrátit se se stížností na kontrolní orgán.

  1. Právo na opravu osobních údajů: Dotčená osoba má právo na to, aby Provozovatel bez zbytečného odkladu opravil nesprávné osobní údaje, které se jí týkají. S ohledem na účel zpracovávání osobních údajů má Dotčená osoba právo na doplnění neúplných osobních údajů.

Informace musí být poskytnuty okamžitě, nejpozději ve lhůtě 1 měsíce. Provozovatel má právo prodloužit dobu zpracování žádosti o další 2 měsíce, pokud je požadavek složitý nebo častý. Musí však Dotčené osobě do 1 mesíce oznámit důvod prodloužení doby zpracování.

V případě žádosti neodůvodněné nebo příliš časté má Provozovatel právo účtovat poplatek přiměřený nákladům nebo odmítnout žádost. Musí vysvětlit důvod odmítnutí a právo Dotčené osoby obrátit se se stížností na kontrolní orgán.

Předcházející dvě věty nejsou platné, pokud je zpracovávání osobních údajů potřebné

Dotčená osoba má právo na to, aby Provozovatel omezil zpracovávání OÚ, pokud

Pokud se zpracovávání osobních údajů omezilo, kromě uchovávání může OÚ Provozovatel zpracovávat jen se souhlasem Dotčené osoby nebo pro účel uplatnění právního nároku, na ochranu osob nebo z důvodů veřejného zájmu.

  1. Právo namítat zpracovávání osobních údajů: pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, Dotčená osoba má právo kdykoli namítat proti zpracovávání svých osobních údajů včetně profilování. Pokud Dotčená osoba namítá vůči zpracovávání pro účely přímého marketingu, Provozovatel už její osobní údaje pro tyto účely nesmí zpracovávat.

Provozovatel má lhůtu na přenos údajů 1 měsíc, je možné ji prodloužit o 2 měsíce v případě, že je přenos složitý. Musí o tom informovat Dotčenou osobu a odůvodnit, proč nastalo prodloužení lhůty. V případě, že kroky na přenos Provozovatel neučiní, musí informovat Dotčenou osobu, proč tak neučinil a o právu Dotčené osoby podat stížnost kontrolnímu orgánu.

 1. Právo Dotčené osoby kdykoli odvolat souhlas se zpracováním OÚ (čl. 13 ods. 2 písm. c) Nařízení GDPR a § 19 ods. 2 písm. c) Zákona):
  Dotčená osoba má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním OÚ, které se jí týkají. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání OÚ založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Dotčená osoba může souhlas odvolat stejným způsobem, jakým souhlas udělila.
 1. Právo Dotčené osoby podat návrh na zahájení řízení podle § 100 Zákona nebo stížnost kontrolnímu orgánu podle čl. 77 Nařízení GDPR (čl. 13 ods. 2 písm. d) Nařízení GDPR a § 19 ods. 2 písm. d) Zákona):
  Aniž by byly dotčeny jakékoli jiné správní nebo soudní prostředky nápravy, má Dotčená osoba právo podat stížnost kontrolnímu orgánu, zejména v členském státě svého obvyklého pobytu, místě výkonu práce nebo v místě údajného porušení, pokud se domnívá, že zpracovávání osobních údajů, které se jí týká, je v rozporu s Nařízením GDPR.

  Dotčená osoba má právo podat na Úřad pro ochranu osobních údajů návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů. Účelem řízení je zjistit, zda došlo k porušení práv fyzických osob při zpracovávání jejich osobních údajů nebo došlo k porušení Nařízení GDPR, Zákona nebo zvláštního předpisu v oblasti ochrany osobních údajů a v případě zjištění nedostatků, pokud je to důvodné a účelné, uložit opatření na nápravu, případně pokutu za porušení Nařízení GDPR, Zákona nebo zvláštního předpisu pro oblast ochrany OÚ.

  Návrh na zahájení řízení musí obsahovat:

Vzor návrhu na zahájení řízení bude uveřejněný na webu Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 1. Existence automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování (čl. 13 ods. 2 písm. f) Nařízení GDPR a § 19 ods. 2 písm. f) Zákona):
  Provozovatel nevyužívá automatizované individuální rozhodovaní a ani profilování.