Všeobecné obchodní podmínky

Společnost VENHEL s.r.o., se sídlem Zámocká 30, 811 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO 45 546 649, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka č. 107823/B, telefonní číslo: +421 910 615 600, e-mail: venhel@venhel.cz, vydává následovné všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“):

Článek I

Základní pojmy

Kromě výrazů použitých v úvodu těchto VOP a v dalších ustanoveních těchto VOP, nasledující výrazy (tzv. legislativní zkratky) budou mít níže uvedené významy:

 1. Kupní cena“ je cena, která je zveřejněná na Webstránce u Zboží, v době odeslání Objednávky a uvedená v samotné Objednávce, za kterou Kupující Zboží kupuje.
 2. Kupní smlouva“ je smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Webstránky, na základě které se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu Zboží a Kupující se zavazuje Prodávajícímu zaplatit Kupní cenu.
 3. Kupující“ je osoba, která kupuje Zboží prostřednictvím Webstránky a uzavírá s Prodávajícím Kupní smlouvu.
 4. Občanský zákoník“ je zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.
 5. Obchodní zákoník“ je zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů.
 6. Objednávka“ je formulář dostupný na Webstránce, přes který Kupující objednává (kupuje) vybrané Zboží.
 7. Prodávající“ je společnost VENHEL s.r.o., IČO 45 546 649, se sídlem Zámocká 30, 811 01 Bratislava, Slovenská republika, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka č. 107823/B.
 8. Spotřebitel“ je Kupující, který je fyzickou osobou a který při uzavírání a plnění Kupní smlouvy nekoná v rámci předmětu své obchodní činnosti anebo jiné podnikatelské činnosti.
 9. Zboží“ je předmět koupě, specifikovaný v Objednávce, který Kupující kupuje prostřednictvím Webstránky a na základě Kupní smlouvy.
 10. VOP“ jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky.
 11. Webstránka“ je www.venhel.cz.
 12. Zákon“ je zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich ve znění pozdějších předpisů.
 13. Zákon o alternativním řešení sporů“ je zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, jehož součástí je i alternativní řešení spotřebitelských sporů, ve znění pozdějších předpisů.
 14. Zákon o ochraně spotřebitele“ je zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží anebo poskytovaní služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo prostory provozovny, ve znění pozdějších předpisů.

Článek II

Úvodní ustanovení

 1. Těmito VOP se řídí všechny závazkové vztahy a všechna práva a povinnosti, které vznikly anebo souvisí s uzavřením Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím (dále jednotlivě i „Smluvní strana“ a společně i „Smluvní strany“).
 2. Uzavřením Kupní smlouvy se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu Zboží a převést na Kupujícího vlastnické právo k Zboží a Kupující se zavazuje toto Zboží převzít a zaplatit za něj dohodnutou Kupní cenu. 
 3. Tyto VOP jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Nedílnou součástí VOP je Formulář na odstoupení od smlouvy, který tvoří Přílohu č. 1 těchto VOP (dále jen „Formulář na odstoupení“).

Článek III

Objednávka a uzavření Kupní smlouvy

 1. Kupující si Zboží objednává prostřednictvím Objednávky jako neregistrovaný anebo registrovaný uživatel (dále jen „Registrovaný Kupující“) prostřednictvím svého uživatelského konta (dále jen „Konto“). Objednávka je návrhem na uzavření Kupní smlouvy a je platná od momentu jejího doručení Prodávajícímu.
 2. Kupující je povinen v Objednávce řádně vyplnit všechny údaje označené jako povinné. V případě, že Objednávka nebude vyplněná řádně, Prodávající je oprávněn tuto Objednávku odmítnout.
 3. O přijetí Objednávky informuje Prodávající Kupujícího prostřednictvím e-mailu zaslaného Kupujícímu na e-mail uvedený v Objednávce (dále jen „E-mail Kupujícího“).
 4. Prodávající vyřídí Objednávku do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne jejího přijetí a o vyřizení Objednávky bude Kupujícího informovat prostřednictvím e-mailu zaslaného na E-mail Kupujícího. Prodávající vyřídí Objednávku buď výzvou na její doplnění, odmítnutím nebo jejím přijetím.
 5. Okamžikem přijetí Objednávky podle bodu 4 tohoto článku VOP Prodávajícím dochází k uzavření Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím.

Článek IV

Platební podmínky

 1. Kupující je povinen Prodávajícímu za Zboží zaplatit Kupní cenu. Smluvní strany se dohodly, že Kupní cena je uvedena včetně sazby DPH podle platných právních předpisů v okamžiku dodání zdanitelného plnění. 
 2. Kupující může úhradu Kupní ceny provést jedním z následujících způsobů:
  1. dobírkou při převzetí Zboží,
  2. bezhotovostním platebním stykem
   1. MobilePay,
   2. Převodem na účet,
   3. Platba kartou přes platební bránu.
 3. Kupující si způsob platby Kupní ceny podle předcházejícího bodu zvolí v Objednávce.
 4. Při bezhotovostním platebním styku se Kupní cena považuje za uhrazenou až ve chvíli, kdy je připsána na účet Prodávajícího.
 5. Prodávající zasílá Kupujícímu fakturu jako daňový doklad a dodací list elektronicky, s čímž Kupující výslovně souhlasí, anebo v papírové podobě společně se Zbožím.
 6. V případě, že Prodávající zjistí, že Kupní cena Zboží nebyla uvedena na Webstránce správně, je Prodávající povinen o této skutečnosti informovat Kupujícího prostřednictvím e-mailu zaslaného na E-mail Kupujícího a zároveň je Prodávající oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy, přičemž odstoupení je účinné ode dne jeho doručení Kupujícímu.
 7. Prodávající je oprávněn Kupujícímu poskytnout slevu z Kupní ceny. Na její poskytnutí nemá Kupující právní nárok.

Článek V

Dodací podmínky

 1. Prodávající se zavazuje Kupujícímu dodat Zboží do 2 (dvou) pracovních dní, nejpozději však do 7 (sedmi) pracovních dnů ode dne vyřízení Objednávky.
 2. Dodání Zboží Kupujícímu se uskutečňuje prostřednictvím Kurýrní společnosti (dále jen „Kurýr“ anebo „Kurýrní společnosť“) na adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce. Způsob dodání Zboží a cenu za dodání (dále jen „Poštovné“) potvrdí Kupující v Objednávce.
 3. Kupující bere na vědomí a souhlasí, že v případě, že cena Zboží v Objednávce bude méně než 500 Kč (pět set korun), Prodávající je oprávněný účtovat ekologický příplatek v částce 50 Kč (padesát korun) (dále jen „Eko příplatek“).
 4. Podmínky dodání se řídí aktuálními dodacími podmínkami příslušné Kurýrní společnosti, které jsou zveřejněny na webu www.venhel.cz/doprava-a-platby. Poštovné a Eko příplatek jsou uvedeny v Objednávce. Kupující se zavazuje Prodávajícímu zaplatit Poštovné a Eko příplatek spolu s Kupní cenou. 
 5. V případě, že Zboží není Kupujícímu možné dodat z důvodu jeho nedostupnosti nebo z jiných závažných důvodů, je Prodávající povinen o této skutečnosti informovat Kupujícího prostřednictvím e-mailu zaslaného na E-mail Kupujícího a zároveň je Prodávající oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy, přičemž odstoupení je účinné ode dne jeho doručení Kupujícímu.
 6. Kupující je povinen Zboží převzít, a to v dohodnutém místě a čase. Pokud si Kupující doručované Zboží nepřevezme podle předchozí věty, Prodávající mu e-mailem zaslaným na E-mail Kupujícího sdělí, kde si může Zboží převzít, včetně lhůty pro jeho převzetí nebo mu ho na základě jeho písemné žádosti zaslané nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů, od kdy si měl Zboží Kupující převzít, opětovně doručí Kurýrem, přičemž Kupující se zavazuje uhradit Prodávajícímu veškeré náklady spojené s opětovným doručením Zboží, zejména Poštovné.
 7. Zboží se považuje za převzaté momentem jeho předání Kupujícímu.
 8. Nebezpečí vzniku škody na Zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem převzetí Zboží.
 9. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího převzetím Zboží a úplným zaplacením Kupní ceny a Poštovného.
 10. Prodávající neodpovídá za opožděné dodání Zboží zaviněné Kurýrní společností.

Článek VI

Odstoupení od smlouvy a vrácení Zboží a plateb

 1. V souladu se Zákonem o ochraně spotřebitele je Kupující oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit, a to bez udání důvodu, do 14 dnů ode dne převzetí Zboží. Spotřebitel může odstoupit od Kupní smlouvy, jejímž předmětem je dodání Zboží, i před zahájením lhůty pro odstoupení od smlouvy uvedené v první větě tohoto bodu tohoto článku.
 2. Kupující může své právo na odstoupení podle bodu 1 tohoto článku uplatnit prostřednictvím Formuláře na odstoupení, který byl zaslán Kupujícímu spolu se Zbožím, jiným písemným oznámením o odstoupení, případně v podobě jiného zápisu na jiném trvanlivém nosiči, který zašle Kupující na adresu sídla Prodávajícího nebo na e-mailovou adresu: odstoupeni@venhel.cz nebo doručí osobně na adresu sídla Prodávajícího.
 3. Lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy podle bodu 1 tohoto článku je zachována, pokud oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy bylo odesláno Prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty podle bodu 1 tohoto článku Kupní smlouvy.
 4. Kupující je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy zaslat Zboží spolu s kopií faktury a dokladem o zaplacení zpět na adresu Prodávajícího: VENHEL s.r.o., Račianska 78, 831 02 Bratislava - Nová Cvernovka, přičemž může využít přiložený formulář, který mu byl předán spolu s Zbožím a předat Zboží Kurýrovi.
 5. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy, vrátit Kupujícímu všechny platby, které od něho přijal v souvislosti s Kupní smlouvou, zejména Kupní cenu a Poštovné, přičemž uvedené se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud si Kupující zvolil jiný druh doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení nebo způsob, který nabízí Prodávající v bodě 4 tohoto článku. Smluvní strany se dohodly, že platby podle předchozí věty Prodávající vrátí Kupujícímu v penězích nebo v podobě kreditů připsaných mu na Účet, pokud se tak strany dohodly, přičemž vrácení plateb v podobě kreditů je možné pouze v případě Registrovaného Kupujícího.
 6. Prodávající není povinen vrátit Kupujícímu platby podle bodu 5 tohoto článku před tím, než mu je Zboží vráceno.
 7. Náklady na vrácení objednaného Zboží nese Kupující.
 8. Kupující odpovídá za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se Zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti Zboží.
 9. Spotřebitel není oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit v případech uvedených v Zákoně o ochraně spotřebitele, zejména pokud se jedná o:
 1. prodej Zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků Kupujícího, Zboží vyrobeného na míru nebo Zboží určeného speciálně pro jednoho kupujícího nebo
 2. prodej Zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,
 3. prodej Zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,
 4. prodej Zboží, který může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím.
 1. Pro vyloučení pochybností, Smluvní strany berou na vědomí, že tento článek se vztahuje i na Kupujícího, který není Spotřebitelem.

Článek VII

Reklamace Zboží

 1. Úvodní ustanovení
  1. Prodávající se zavazuje Zboží dodat v požadované kvalitě, množství a bez vad.
  2. Prodávající odpovídá za vady, které má Zboží při převzetí Kupujícím. V případě použití Prodávající neodpovídá za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením. U Zboží prodávaném za nižší cenu Prodávající neodpovídá za vady, pro které byla sjednána nižší cena.
  3. Obecná záruční doba je 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od okamžiku převzetí Zboží Kupujícím.
  4. Pokud dojde k výměně Zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového Zboží. Práva z odpovědnosti za vady Zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, pokud je Kupující neuplatní v záruční době. Avšak práva z odpovědnosti za vady u Zboží, který se rychle kazí, musí uplatnit nejpozději v den následující po koupi, jinak práva zaniknou.
 2. Podmínky uplatnění zodpovědnosti za vady (reklamace)
  1. Kupující je povinen Zboží při jeho převzetí důkladně prohlédnout a zkontrolovat. V případě zjištění zjevných vad (např. mechanického poškození) je Kupující povinen bez zbytečného odkladu uplatnit reklamaci u Prodávajícího způsobem podle bodu 3.1. níže. Na později upatněnou reklamaci z důvodu zjevných vad na Zboží, včetně vady spočívající v neúplnosti Zboží, se nebude přihlížet.
  2. Právo ze zodpovědnosti za jiné vady (skryté vady), je Kupující povinen uplatnit způsobem podle bodu 3.1. níže bez zbytečného odkladu poté, co vadu na Zboží zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby.
  3. Záruku lze uplatnit pouze na výrobní vady Zboží a vady způsobené mechanickým poškozením za předpokladu, že Kupující si splnil povinnosti uvedené v tomto článku. Záruku nelze uplatnit zejména na vady způsobené opotřebením, mechanickým poškozením, používáním Zboží v nevhodných podmínkách apod.
  4. Kupující není oprávněn uplatnit záruku na Zboží v případě, že o vadě věděl před převzetím Zboží, resp. byl na ni upozorněn nebo mu z toho důvodu byla poskytnuta přiměřená sleva z Kupní ceny Zboží.
  5. Prodávající neodpovídá za škodu na zásilce (Zboží) způsobenou třetí osobou (zejména Kurýrem).
 3. Uplatnění práva ze zodpovědnosti za škodu (reklamace)
  1. Kupující může reklamaci uplatnit u Prodávajícího prostřednictvím e-mailu zaslaného na: reklamace@venhel.cz, písemně anebo osobně na adrese sídla Prodávajícího.
  2. V podání, ve kterém Kupující uplatňuje reklamaci, uvede popis vady Zboží a adresu, včetně e-mailu, na kterém ho Prodávající vyrozumí o způsobu vyřízení reklamace, a také uvede, který z nároků z odpovědnosti za vady, specifikovaných v bodu 4.4. až 4.8., uplatňuje.
  3. Kupující je povinen při uplatnění reklamace Zboží předložit Zboží a doklad o koupi Zboží (fakturu), a to za účelem prokázání jeho koupě u Prodávajícího, jinak nebude reklamace uznána.
  4. Za den zahájení reklamačního řízení se považuje den doručení vadného Zboží spolu s příslušnými doklady (podle bodu 3.3.) Prodávajícímu.
  5. V případě, že je podání, kterým Kupující uplatňuje reklamaci, neúplné (zejména nečitelné, nejasné, nesrozumitelné, neobsahuje požadované dokumenty apod.), Prodávající ho e-mailem zaslaným na E-mail Kupujícího vyzve k doplnění reklamace. V tomto případě reklamační řízení začíná v den doručení doplněného podání ze strany Kupujícího.
  6. Pokud Kupující nedoplní podanou reklamaci ve smyslu bodu 3.5. tohoto článku bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů ode dne doručení výzvy podle bodu 3.5. tohoto článku, bude považována za nedůvodnou.
  7. O přijetí reklamace Prodávající neprodleně vyrozumí Kupujícího, a to zasláním Potvrzení o přijetí reklamace e-mailem na E-mail Kupujícího, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace.
 4. Vyřízení reklamace
  1. Prodávajíci je na základě rozhodnutí Kupujícího, které z práv podle § 622 a § 623 občanského zákoníku (specifikovaných v bodě 4.4. až 4.8.) uplatňuje, povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu Zboží, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
  2. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má Kupující právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu Zboží za nové zboží, pokud je to možné.
  3. Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat Kupujícímu písemný doklad, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace a o jejím vyřízení informuje Kupujícího prostřednictvím e-mailu zaslaného na E-mail Kupujícího. V případě, že bude reklamace uznána, Kupujícímu bude zasláno opravené Zboží nebo bude Zboží vyměněno za nové Zboží, nebo mu bude vrácena zaplacená Kupní cena, pokud se strany nedohodnou jinak.
  4. Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má Kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.
  5. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu Zboží, nebo pokud se vada týká jen součásti Zboží, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně Zboží nebo závažnosti vady.
  6. Prodávající může vždy namísto odstranění vady Zboží vyměnit vadné Zboží za bezvadné, pokud to Kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.
  7. Pokud jde o vadu Zboží, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se Zboží mohlo řádně užívat jako Zboží bez vady, má Kupující právo na výměnu Zboží nebo má právo od Kupní smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší Kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad Zboží řádně užívat.
  8. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má Kupující právo na přiměřenou slevu z ceny Zboží.
  9. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit odevzdáním opraveného Zboží, výměnou Zboží, vrácením Kupní ceny Zboží Kupujícímu, vyplacením přiměřené slevy z ceny Zboží, písemnou výzvou k převzetí plnění (Zboží) nebo odůvodněným zamítnutím.
 5. Společné ustanovení pro článek VII VOP
  1. Pro vyloučení pochybností, Smluvní strany berou na vědomí, že tento článek se vztahuje i na Kupujícího, který je Spotřebitelem.

Článek VIII

Podávaní stížností a podnětů

  1. Kupující je oprávněn podávat podněty a stížnosti písemně, a to prostřednictvím e-mailu na: zakaznik@venhel.cz.
  2. Prodávající Kupujícího informuje o posouzení podnětu nebo stížnosti e-mailem zaslaným na E-mail Kupujícího.
  3. Orgánem dozoru je Slovenská obchodní inspekce (SOI), Inspektorát SOI pro Středočeský kraj, se sídlem: Bajkalská 21 / A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava, tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04.

Článek IX

Alternativní řešení sporů

 1. Kupující má právo obrátit se na Prodávajícího s žádostí o nápravu, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na: zakaznik@venhel.cz, pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vyřídil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že Prodávající porušil jeho práva. Pokud Prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, Kupující má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen "Subjekt").
 2. Subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby, jejichž seznam je zveřejněn na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. https://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/seznam-subjektu-mimosoudniho-reseni-spotrebitelskych-sporu---245423/
 3. Návrh může Kupující podat způsobem určeným podle § 12 Zákona o alternativním řešení sporů. Kupující může podat stížnost prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná na https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/solving-disputes/online-dispute-resolution/index_cs.htm.
 4. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi Kupujícím jako Spotřebitelem a Prodávajícím, vyplývajícího z Kupní smlouvy nebo souvisejícího s Kupní smlouvou.

Článek X

Záverečné ustanovení

 1. VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 18. 11. 2020 a jsou nepřetržitě zveřejněny na Webstránce.
 2. Prodávající a Kupující se mohou dohodnout na vyloučení použití některých ustanovení VOP, případně na vyloučení VOP jako celku.
 3. Právní vztahy neupravené těmito VOP, které vznikly uzavřením Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Spotřebitelem, se řídí zejména Občanským zákoníkem a dalšími souvisejícími právními předpisy.
 4. Právní vztahy neupravené těmito VOP, které vznikly uzavřením Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, který není Spotřebitelem, se řídí zejména Obchodním zákoníkem a dalšími souvisejícími právními předpisy.
 5. Kupující odesláním Objednávky potvrzuje, že se s těmito VOP, včetně jejich příloh, předem řádně seznámil, jejich obsahu porozuměl, že s nimi bezvýhradně souhlasí a akceptuje je.

Příloha č. 1 - Formulář na odstoupení od smlouvy