Souhlas dotčené osoby se zpracováváním osobních údajů pro účely kontaktního formuláře

podle ustanovení čl. 6 ods. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu takových údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně údajů), (dále jen „Nařízení GDPR“) a § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon“)

(dále jen „Souhlas“)

Provozovatel:
Obchodní jméno: VENHEL s.r.o.
Sídlo: Zámocká 30, 811 01 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 45 546 649
Registrace: v Obchodním registru vedeném Okresním soudem Bratislava I
oddíl Sro, vložka č. 107823/B
Statutární zástupce: Martin Kušpál, jednatel
Kontaktní údaje: venhel@venhel.cz; +421 910 615 600

Odesílatel kontaktního formuláře jako dotčená osoba (dále jen „Dotčená osoba“) odesláním kontaktního formuláře uděluje souhlas Provozovateli se zpracováváním svých osobních údajů

Dané osobní údaje budou uchované po dobu 1 (jednoho) roku ode dne odeslání kontaktního formuláře. Získané osobní údaje nepodléhají profilování ani automatizovanému rozhodování.

Dotčená osoba potvrzuje, že byla Provozovatelem poučena následovně:

 1. Provozovatel je vůči Dotčené osobě v právním postavení provozovatele podle Nařízení GDPR a Zákona, t.j. osoba, která sama nebo společně s jinými vymezí účel a prostředky zpracovávání OÚ a zpracovává OÚ ve vlastním jménu.
   
 2. Oprávněné zájmy Provozovatele nebo třetí strany, pokud se OÚ zpracovávají podle čl. 6 ods. 1
  písm. f) Nařízení GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) Zákona
  (čl. 13 ods. 1 písm. d) Nařízení GDPR a § 19
  ods. 1 písm. d) Zákona
  ): OÚ nejsou zpracovávané na základě takového právního základu.
   
 3. Identifikace příjemce nebo kategorie příjemce, pokud existuje (čl. 13 ods. 1 písm. e) Nařízení GDPR a § 19 ods. 1 písm. e) Zákona):
  1. externí poskytovatel úložiště
  2. externí spolupracovník
  3. externí poskytovatel marketingových služeb.
 1. Informace o tom, zda Provozovatel zamýšlí přenést osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizace, identifikace třetí země nebo mezinárodní organizace (čl. 13 ods. 1 písm. f) Nařízení GDPR a § 19 ods. 1 písm. f) Zákona):
  Provozovatel nezamýšlí takový přenos.
   
 2. Doba uchovávání osobních údajů; pokud to není možné, informace o kritériích jeho určení (čl. 13 ods. 2 písm. a) Nařízení GDPR a § 19 ods. 2 písm. a) Zákona): po dobu 1 (jednoho) roku ode dne odeslání kontaktního formuláře.
   
 3. Účel zpracovávání OÚ, na který jsou OÚ určeny, jakož i právní základ zpracovávání OÚ (čl. 13 ods. 1 písm. c) Nařízení GDPR a § 19 ods. 1 písm. c) Zákona):
  1. Účel zpracovávání OÚ: OÚ jsou zpracovávány za účelem vypracování odpovědi na zaslaný dotaz Dotčené osoby.
  2. Právní základ zpracovávání OÚ: souhlas Dotčené osoby se zpracováváním jejích osobních údajů alespoň na jeden konkrétní účel (čl. 6 ods.1 písm. a) Nařízení GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) Zákona).
 1. Právo Dotčené osoby požadovat od Provozovatele přístup k týkajících se Dotčené osoby,
  o právu na opravu
  , o právu na vymazání  nebo o právu na omezení zpracovávání ,
  o právu namítat zpracovávání 
  , jakož i o právu na přenosnost (čl. 13 ods. 2 písm. b) Nařízení GDPR a § 19 ods. 2 písm. b) Zákona):
  Dotčená osoba má vůči Provozovateli následující práva ve vztahu k OÚ:

Provozovatel poskytne kopii OÚ, které se zpracovávájí. Za jakékoli další kopie, o které Dotčená osoba požádá, může Provozovatel účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům. Pokud Dotčená osoba podala žádost elektronickými prostředky, informace budou poskytnuty v běžně používané elektronické podobě, pokud Dotčená osoba nepožádala o jiný způsob.

Informace musí být poskytnuty okamžitě, nejpozději ve lhůtě 1 měsíce. Provozovatel má právo prodloužit dobu zpracování žádosti o další 2 měsíce, pokud je požadavek složitý nebo častý. Musí však Dotčené osobě do 1 měsíce sdělit důvod prodloužení doby zpracování.

V případě žádosti neodůvodněné nebo příliš časté má Provozovatel právo účtovat poplatek přiměřený nákladům nebo odmítnout žádost. Musí vysvětlit důvod odmítnutí a právo Zúčastněné osoby obrátit se se stížností na kontrolní orgán.

  1. Právo na opravu osobních údajů: Dotčená osoba má právo na to, aby Provozovatel bez zbytečného odkladu opravil nesprávné osobní údaje, které se jí týkají. S ohledem na účel zpracování osobních údajů má Dotčená osoba právo na doplnění neúplných osobních údajů.

Informace musí být poskytnuty okamžitě, nejpozději ve lhůtě 1 měsíce. Provozovatel má právo prodloužit dobu zpracování žádosti o další 2 měsíce, pokud je požadavek složitý nebo častý. Musí však Dotyčené osobě do 1 měsíce sdělit důvod prodloužení doby zpracování.

V případě žádosti neodůvodněné nebo příliš časté má Provozovatel právo účtovat poplatek přiměřený nákladům nebo odmítnout žádost. Musí vysvětlit důvod odmítnutí a právo Zúčastněné osoby obrátit se se stížností na kontrolní orgán.

Předchozí dvě věty nejsou platné, pokud je zpracovávání osobních údajů potřebné

Dotčená osoba má právo na to, aby Provozovatel omezil zpracovávání OÚ, pokud

Pokud se zpracovávání osobních údajů omezilo, kromě uchovávání může OÚ Provozovatel zpracovávat pouze se souhlasem Dotčené osoby nebo pro účely uplatnění právního nároku, na ochranu osob nebo z důvodů veřejného zájmu.

  1. Právo namítat zpracovávání osobních údajů: Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, Dotčená osoba má právo kdykoliv namítat proti zpracovávání svých osobních údajů včetně profilování. Pokud Dotčená osoba zpochybňuje zpracovávání pro účely přímého marketingu, Provozovatel už její osobní údaje pro tyto účely nesmí zpracovávat.

Provozovatel má lhůtu pro přenos údajů 1 měsíc, lze ji prodloužit o 2 měsíce v případě, že je přenos složitý. Musí o tom informovat Dotčenou osobu a odůvodnit, proč nastalo prodloužení lhůty. V případě, že kroky pro přenos Provozovatel neučiní, musí informovat Dotčenou osobu, proč tak neučinil a o právu Dotčené osoby podat stížnost regulačnímu orgánu.

 1. Právo Dotčené osoby kdykoli odvolat souhlas se zpracováním OÚ (čl. 13 ods. 2 písm. c) Nařízení GDPR a § 19 ods. 2 písm. c) Zákona):
  Dotyčná osoba má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním OÚ, které se jí týkají. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání OÚ založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Dotčená osoba může souhlas odvolat stejným způsobem, jakým souhlas udělila. 
   
 2. Právo Dotčené osoby podat návrh na zahájení řízení podle § 100 Zákona nebo stížnost dozorovému orgánu podle čl. 77 Nařízení GDPR (čl. 13 ods. 2 písm. d) Nařízení GDPR a § 19 ods. 2 písm. d) Zákona):
  Aniž by byly dotčeny jiné správní nebo soudní prostředky nápravy, má Dotčená osoba právo podat stížnost kontrolnímu orgánu, zejména v členském státě svého obvyklého pobytu, místě výkonu práce nebo v místě údajného porušení, pokud se domnívá, že zpracovávání osobních údajů, které se jí týká, je v rozporu Nařízením GDPR.

  Dotčená osoba má právo podat na Úřad pro ochranu osobních údajů návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů. Účelem řízení je zjistit, zda došlo k porušení práv fyzických osob při zpracovávání jejich osobních údajů nebo došlo k porušení Nařízení GDPR, Zákona nebo zvláštního předpisu v oblasti ochrany osobních údajů a v případě zjištění nedostatků, pokud je to opodstatněné a účelné, uložit opatření k nápravě, případně pokutu za porušení Nařízení GDPR, Zákona nebo zvláštního předpisu pro oblast ochrany OÚ.

  Návrh na zahájení řízení musí obsahovat:

Vzor návrhu pro zahájení řízení je uveřejněný na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 1. Vymezení či poskytování osobních údajů zákonným požadavkem nebo smluvním požadavkem nebo požadavkem, který je potřebný pro uzavření smlouvy a o tom, zda je Dotčená osoba povinna poskytnout osobní údaje i o možných následcích neposkytnutí osobních údajů (čl. 13 ods. 2 písm. e) Nařízení GDPR a § 19 ods. 2 písm. e) Zákona):
  Poskytování a uchovávání osobních údajů je založené na dobrovolném souhlasu Dotčené osoby. Dotčená osoba může kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. V případě neposkytnutí osobních údajů, Provozovatel může mít problém s identifikací Dotčené osoby a zpracováním odpovědi na dotaz Dotčené osoby.
   
 2. Existence automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování (čl. 13 ods. 2 písm. f) Nařízení GDPR a § 19 ods. 2 písm. f) Zákona):
  Provozovatel nevyužívá automatizované individuální rozhodování ani profilování.