Reklamační řád

 1. Úvodní ustanovení
  1. Prodávající se zavazuje Zboží dodat v požadované kvalitě, množství a bez vad.
  2. Prodávající odpovídá za vady, které má Zboží při převzetí Kupujícím. Po použití zboží Prodávající neodpovídá za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením. U Zboží prodávaném za nižší cenu Prodávající neodpovídá za vady, pro které byla sjednána nižší cena.
  3. Obecná záruční doba je 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od okamžiku převzetí Zboží Kupujícím.
  4. Pokud dojde k výměně Zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového Zboží.
  5. Práva z odpovědnosti za vady Zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, pokud je Kupující neuplatní v záruční době. Avšak práva z odpovědnosti za vady u Zboží, které se rychle kazí, musí uplatnit nejpozději v den následující po koupi, jinak práva zaniknou.
    
 2. Podmínky uplatnění zodpovědnosti za vady (reklamace)
  1. Kupující je povinen Zboží při jeho převzetí důkladně prohlédnout a zkontrolovat. V případě zjištění zjevných vad (např. mechanického poškození) je Kupující povinen bez zbytečného odkladu uplatnit reklamaci u Prodávajícího způsobem podle bodu 3.1. níže. Na pozdější uplatněnou reklamaci z důvodu zjevných vad na Zboží, včetně vady spočívající v neúplnosti Zboží, se nebude přihlížet.
  2. Právo z odpovědnosti za jiné vady (skryté vady), je Kupující povinen uplatnit způsobem podle bodu 3.1. níže bez zbytečného odkladu poté, co vadu na Zboží zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby.
  3. Záruku lze uplatnit pouze na výrobní vady Zboží a vady způsobené mechanickým poškozením za předpokladu, že Kupující splnil povinnosti uvedené v tomto článku. Záruku nelze uplatnit zejména na vady způsobené opotřebením, mechanickým poškozením, používáním Zboží v nevhodných podmínkách apod.
  4. Kupující není oprávněn uplatnit záruku na Zboží v případě, že o vadě věděl před převzetím Zboží, resp. byl na ni upozorněn nebo mu z toho důvodu byla poskytnuta přiměřená sleva z Kupní ceny Zboží.
  5. Prodávající neodpovídá za škodu na zásilce (Zboží) způsobenou třetí osobou (zejména Kurýrem).
    
 3. Uplatnění práva ze zodpovědnosti za škodu (reklamace)
  1. Kupující může uplatnit reklamaci u Prodávajícího prostřednictvím e-mailu zaslaného na: reklamace@venhel.cz.
  2. V podání, kterým Kupující uplatňuje reklamaci, uvede popis vady Zboží a adresu, včetně e-mailu, na kterou ho Prodávající vyrozumí o způsobu vyřízení reklamace a také uvede, který z nároků z odpovědnosti za vady, specifikovaných v bodu 4.4. až 4.8., uplatňuje.
  3. Kupující je povinen při uplatnění reklamace Zboží předložit Zboží a doklad o koupi Zboží (Fakturu), a to za účelem prokázání jeho koupě u Prodávajícího, jinak nebude reklamace uznána.
  4. Za den zahájení reklamačního řízení se považuje den doručení vadného Zboží spolu s příslušnými doklady (podle bodu 3.3.) Prodávajícímu.
  5. V případě, že je podání, kterým Kupující uplatňuje reklamaci, neúplné (zejména nečitelné, nejasné, nesrozumitelné, neobsahuje požadované dokumenty apod.) Prodávající ho e-mailem zaslaným na E-mail Kupujícího vyzve k doplnění reklamace. V tomto případě reklamační řízení začíná v den doručení doplněného podání ze strany Kupujícího.
  6. Pokud Kupující nedoplní podanou reklamaci ve smyslu bodu 3.5. tohoto článku bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů ode dne doručení výzvy podle bodu 3.5. tohoto článku, bude tato reklamace považována za nedůvodnou.
  7. O přijetí reklamace Prodávající neprodleně vyrozumí Kupujícího, a to zasláním Potvrzení o přijetí reklamace e-mailem na E-mail Kupujícího, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace.
    
 4. Vyřízení reklamace
  1. Prodávající je na základě rozhodnutí Kupujícího, které z práv podle § 622 a § 623 Občanského zákoníku (specifikovaných v bodě 4.4. až 4.8.) uplatňuje, povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu Zboží, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
  2. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má Kupující právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu Zboží za nové zboží, pokud je to možné.
  3. Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat Kupujícímu písemný doklad, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, a o jejím vyřízení informuje Kupujícího prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mail Kupujícího. V případě, že bude reklamace uznána, Kupujícímu bude zasláno opravené Zboží nebo bude Zboží vyměněno za nové zboží nebo mu bude vrácena zaplacená Kupní cena, pokud se strany nedohodnou jinak.
  4. Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má Kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.
  5. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu Zboží, nebo pokud se vada týká jen součásti Zboží, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně Zboží nebo závažnosti vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady Zboží vyměnit vadné Zboží za bezvadné, pokud to Kupujícímu nezpůsobí závažné potíže. 
  6. Pokud jde o vadu Zboží, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se Zboží mohlo řádně užívat jako zboží bez vady, má Kupující právo na výměnu Zboží nebo má právo od Kupní smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší Kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad Zboží řádně užívat. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má Kupující právo na přiměřenou slevu z ceny Zboží. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit odevzdáním opraveného Zboží, výměnou Zboží, vrácením kupní ceny Zboží Kupujícímu, vyplacením přiměřené slevy z ceny Zboží, písemnou výzvou k převzetí plnění (Zboží) nebo odůvodněným zamítnutím.
    
 5. Společné ustanovení pro článek VII VOP
  1. Pro vyloučení pochybností, Smluvní strany berou na vědomí, že tento článek se vztahuje i na Kupujícího, který není Spotřebitelem.