Cookies

Společnost:
Obchodní jméno: VENHEL s.r.o.
Sídlo: Zámocká 30, 811 01 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 45 546 649
Registrace: v Obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I oddíl Sro, vložka č. 107823/B
Statutární zástupce: Martin Kušpál, jednatel
Kontaktní údaje: venhel@venhel.cz
(dále jen „Společnost“ nebo „Provozovatel“),

Aby služby Provozovatele na webové stránce www.venhel.cz (dále jen „Webová stránka“) fungovaly správně, ukladají se do vašeho zařízení malé datové soubory s názvem cookies.

 1. Co jsou to cookies?
  Soubor cookies je malý textový soubor, který Webová stránka při její návštěvě uloží do vašeho počítače nebo mobilního zařízení. Umožňuje Webové stránce zapamatovat si vaše akce a preference (například přihlašovací jméno, jazyk, velikost písma a další preference zobrazení) v průběhu času, takže je nemusíte opakovaně zadávat vždy, když se na ni vrátíte nebo přecházíte z jedné stránky na druhou. Soubory cookies jsou zaznamenávané a uchovávané na základě vašeho souhlasu v souladu s § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Sb. o elektronických komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Ukládání těchto souborů do vašeho zařízení můžete kdykoli zabránit nastavením vašeho webového prohlížeče (www.allaboutcookies.org).
   
 2. Účel zpracovávání OÚ, na který jsou OÚ určené, právní základ zpracovávání OÚ a identifikace příjemců (čl. 13 ods. 1 písm. c) a písm. e) Nařízení GDPR a § 19 ods. 1 písm. c) a písm. e) Zákona):

Na stránce Provozovatele jsou používané následující cookies:

  1. Technické (nezbytné) cookies, které umožňují základní funkce fungování Webové stránky. Nezbytné cookies umožňují zaznamenávat základní funkce, jako jsou nastavení bezpečnosti, správa sítě a přístupnost. Můžete je zakázat změnou nastavení prohlížeče, které následně může ovlivnit fungování naší Webové stránky.
    
  1. Funkční cookies pomáhají Provozovateli nastavit pro vás stejný způsob fungování Webové stránky po celou dobu, co je prohlížíte, např. volbu jazyka, velikost písma a další preference zobrazení. V rámci funkčních cookies Provozovatel zaznamenává údaje, které umožňují Provozovateli sledovat návštevnost Webové stránky. Jde pouze o statistiky a údaje jsou anonymizované, takže Provozovatel není schopen na základě těchto údajů identifikovat vaši osobu. Provozovatel používá Google Analytics - analytický nástroj společnosti Google Inc., který zaznamenává přístupy na Webové stránce Provozovatele a jejích součástí. Analýzou návštevnosti a chování návštěvníků sa následně Provozovatel snaží přizpůsobovat obsah Webové stránky. Způsob a rozsah využití údajů společnosti Google najdete v tomto odkazu,
    
  1. Marketingové (reklamní) cookies, která např. umožňují zobrazit vám reklamu, která vás zajímá, měřit její účinnost apod.

Na sbírání marketingových cookies souborů Provozovatel využívá cookies společnosti Facebook Ireland Ltd., které zobrazují reklamu Provozovatele na sociální síti Facebook nebo na jiné digitální platformě patřící uvedené společnosti. Kromě toho cookies této společnosti zaznamenávají zobrazené reklamy za účelem jejich vylepšení. Tyto soubory cookies též sledují chování uživatele na webových stránkach, které mají Facebook pixel nebo sociální doplněk Facebook Cookies. V případě těchto souborů jsou sbírané osobní údaje o návštevníkovi Webové stránky v rozsahu kontaktních údajů (zejména jméno, e-mailová adresa a telefonní číslo) za účelem spárování s uživatelským účtem na sociální síti Facebook a údaje o událostech zahrnujících ostatní informace o návštěvnících Webové stránky a akcích, které se dělají na Webové stránce, jako jsou například návštevy Webové stránky, instalalce aplikací a nákupy produktů na Webové stránce za účelem analytiky a měření. Způsob a rozsah využití údajů společnosti Facebook najdete v tomto odkazu.

V rámci marketingových cookies jsou zaznamenávány i cookies od společnosti LinkedIn Ireland Unlimited Company. Jsou to cookies soubory zaznamenávající jazykové preference návštevníka stránky, sloužící k nasměrování návštevníka z jiných webových stránek, sledování návštevníka s cílem představit mu relevantní reklamu a měření úspešnosti reklam, přizpůsobení obsahu. V těchto případech jsou zaznamenávány zejména tyto údaje souborů cookies v prohlížeči na mobilu nebo na počítači, reklamní ID Google na zařízení Android nebo IDFA na zařízení iOS, operační systém, značka a model zařízení (uživatelský agent), IP adresa, čas přístupu (časové razítko), adresa URL stránky nebo název aplikace, které se spojují s dalšími údaji registrovaného uživatele sociální sítě LinkedIn. Způsob a rozsah využití údajů společnosti LinkedIn najdete v tomto odkazu.

Soubory cookies Provozovatel získává na základě vašeho souhlasu, a to v případě nezbytných souborů dalším používáním Webové stránky nebo přímým vyjádřením souhlasu se zaznamenávaním ostatních souborů cookies.
Soubory cookies můžete kontrolovat a/nebo smazat podle uvážení. Můžete vymazat všechny soubory cookies uložené ve svém počítači a většinu prohlížečů můžete nastavit tak, abyste jim znemožnili jejich ukládání. V takovém případě však pravděpodobně budete muset při každé návštěvě webové lokality manuálně upravovat některé nastavení a některé služby a funkce nebudou fungovat.

Úprava nastavení souborů cookies v nejpoužívanějších prohlížečích:

Firefox

Google Chrome

Internet Explorer

Safari

Pro nastavení souborů cookies v jiných prohlížečích prosím použijte dokumentaci daného prohlížeče.

 1. Oprávněné zájmy Provozovatele nebo třetí strany, pokud se OÚ zpracovávají podle čl. 6 ods. 1
  písm. f) Nařízení GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) Zákona
  (čl. 13 ods. 1 písm. d) Nařízení GDPR a § 19 ods. 1 písm. d) Zákona): OÚ nejsou zpracovávané na základě takového právního základu.
   
 2. Informace o tom, zda Provozovatel zamýšlí přenést osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci, identifikaci třetí země nebo mezinárodní organizace (čl. 13 ods. 1 písm. f) Nařízení GDPR a § 19 ods. 1 písm. f) Zákona):
  Provozovatel nezamýšlí takový přenos.
   
 3. Doba uchovávání osobních údajů; pokud to není možné, informace o kritériích jejího určení (čl. 13 ods. 2 písm. a) Nařízení GDPR a § 19 ods. 2 písm. a) Zákona):

Základní, tzv. nezbytné cookies jsou uchovávány po dobu návštevy webu.
Funkční cookies jsou uchovávány po dobu 13 měsíců.
Marketingové (reklamní) cookies jsou uchovávány po dobu 13 měsíců.

 1. Právo Dotčené osoby požadovat od Provozovatele přístup k týkajících se Dotčené osoby,
  o právu na opravu
  , o právu na vymazání nebo o právu na omezení zpracovávání ,
  o právu namítat zpracovávání
  , jakož i o právu na přenosnost (čl. 13 ods. 2 písm. b) Nařízení GDPR a § 19 ods. 2 písm. b) Zákona):

Dotčená osoba má vůči Provozovateli následující práva ve vztahu k OÚ:

Provozovatel poskytne kopii OÚ, které jsou zpracovávány. Za jakékoli další kopie, o které Dotčená osoba požádá, může Provozovatel účtovat přiměřený poplatek odpovídající administratívním nákladům. Pokud Dotčená osoba podala žádost elektronickými prostředky, informace budou poskytnuty v běžně používané elektronické podobě, pokud Dotčená osoba nepožádala o jiný způsob.

Informace musí být poskytnuty okamžitě, nejpozději ve lhůtě 1 měsíce. Provozovatel má právo prodloužit dobu zpracování žádosti o další 2 měsíce, pokud je požadavek složitý nebo častý. Musí však Dotčené osobě do 1 měsíce oznámit důvod prodloužení doby zpracování.

V případě žádosti neodůvodněné nebo příliš časté má Provozovatel právo účtovat poplatek přiměřený nákladům nebo odmítnout žádost. Musí vysvetlit důvod odmítnutí a právo Dotčené osoby obrátit se se stížností na kontrolní orgán.

  1. Právo na opravu osobních údajů: Dotčená osoba má právo na to, aby Provozovatel bez zbytečného odkladu opravil nesprávné osobní údaje, které se jí týkají. S ohledem na účel zpracovávání osobních údajů má Dotčená osoba právo na doplnění neúplných osobních údajů.

Informace musí být poskytnuty okamžitě, nejpozději ve lhůtě 1 měsíce. Provozovatel má právo prodloužit dobu zpracování žádosti o další 2 měsíce, pokud je požadavek složitý nebo častý. Musí však Dotčené osobě do 1 měsíce oznámit důvod prodloužení doby zpracování.

V případě žádosti neodůvodněné nebo příliš časté má Provozovatel právo účtovat poplatek přiměřený nákladům nebo odmítnout žádost. Musí vysvetlit důvod odmítnutí a právo Dotčené osoby obrátit se se stížností na kontrolní orgán.

Předcházející dvě věty nejsou platné, pokud je zpracovávání osobních údajů potřebné

Dotčená osoba má právo na to, aby Provozovatel omezil zpracovávání OÚ, pokud

Pokud se zpracovávání osobních údajů omezilo, kromě uchovávaní může OÚ Provozovatel zpracovávat jen se souhlasem Dotčené osoby nebo na účel uplatnění právního nároku, na ochranu osob nebo z důvodů veřejného zájmu.

  1. Právo namítat zpracovávání osobních údajů: pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímeho marketingu, Dotčená osoba má právo kdykoli namítat proti zpracovávání svých osobních údajů včetně profilování. Pokud Dotčená osoba namítá vůči zpracovávání pro účely přímého marketingu, Provozovatel už její osobní údaje na tyto účely nesmí zpracovávat.

Provozovatel má lhůtu na přenos údajů 1 měsíc, je možné ji prodloužit o 2 měsíce v případě, že je přenos složitý. Musí o tom informovat dotčenou osobu a odůvodnit, proč nastalo prodloužení lhůty. V případě, že kroky na přenos Provozovatel neučiní, musí informovat dotčenou osobu, proč tak neučinil a o právu Dotčené osoby podat stížnost kontrolnímu orgánu.

 1. Právo Dotčené osoby kdykoli odvolat souhlas se zpracováním OÚ (čl. 13 ods. 2 písm. c) Nařízení GDPR a § 19 ods. 2 písm. c) Zákona):
  Dotčená osoba má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním OÚ, které se jí týkají. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání OÚ založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Dotčená osoba může souhlas odvolat stejným způsobem, jakým souhlas udělila.
   
 2. Právo Dotčené osoby podat návrh na zahájení řízení podle § 100 Zákona nebo stížnost kontrolnímu orgánu podle čl. 77 Nařízení GDPR (čl. 13 ods. 2 písm. d) Nařízení GDPR a § 19 ods. 2 písm. d) Zákona):
  Aniž by byly dotčeny jakékoli jiné správní nebo soudní prostředky nápravy, má Dotčená osoba právo podat stížnost kontrolnímu orgánu, zejména v členském státě svého obvyklého pobytu, místě výkonu práce nebo v místě údajného porušení, pokud se domnívá, že zpracovávání osobních údajů, které se jí týká, je v rozporu s Nařízením GDPR.

Dotčená osoba má právo podat na Úřad pro ochranu osobních údajů návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů. Účelem řízení je zjistit, zda došlo k porušení práv fyzických osob při zpracovávání jejich osobních údajů nebo došlo k porušení Nařízení GDPR, Zákona nebo zvláštního předpisu v oblasti ochrany osobních údajů a v případě zjištění nedostatků, pokud je to důvodné a účelné, uložit opatření na nápravu, případně pokutu za porušení Nařízení GDPR, Zákona nebo zvláštního předpisu pro oblast ochrany OÚ.

Návrh na zahájení řízení musí obsahovat:

Vzor návrhu na zahájení řízení je uveřejněný na webové stránce Úradu pro ochranu osobních údajů.

 1. Existence automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování (čl. 13 ods. 2 písm. f) Nařízení GDPR a § 19 ods. 2 písm. f) Zákona):

Provozovatel nevyužívá automatizované individuální rozhodování ani profilování.

V Bratislavě, dne 15. 9. 2020

VENHEL s.r.o.

Martin Kušpál, jednatel